1. Thay đổi mốc agi đang có
2. Thay đổi mốc ene đang có

các skill sẽ được fix hoàn toàn khi Agi là trên 20k

Với DW - MG - Dk

View more latest threads same category: